រាយការណ៍ការរំលោភបំពាននៅកន្លែងធ្វើការ ឬការងារដែលពាក់ព័ន្ធ

ប្រសិនបើអ្នករងគ្រោះដោយការកេងប្រវ័ញ្ចគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ក្នុងការងាររបស់អ្នកសូមរាយការណ៍ បងភ័ក្រនឺងជួយអ្នកភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទៅកាន់អង្គការដៃគូ

Whoops, looks like something went wrong.