ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ្គលិក និងកម្មករដែលអ្នកត្រូវការ

សូមឱ្យបងភ័ក្រជួយ បង្កើនកំលាំងពលកម្មក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក

កញ្ចប់សេវាកម្មបងភ័ក្រ

គម្រោងធម្មតា

ប្រកាស​មួយ​មាន​តម្លៃ
$15

$25 (បញ្ចុះតម្លៃ 40%)

(ប្រកាសការងារធម្មតាចំនួនមួយដោយឥតគិតថ្លៃរៀងរាល់ខែ)
 • ប្រកាសការងារ​ដំបូង​ដោយ​ឥតគិត​ថ្លៃ​
 • ប្រកាសការងារមានសុពលភាពរយៈពេលមួយ​ខែ
 • ប្រកាស​ការងារ​មួយ​ សម្រាប់​តួនាទី​មួយ​និង​ខេត្ត/រាជធានី​មួយ
 • បេក្ខភាព​ទទួលបាន​ការ​រំឭក​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​អំពី​ការ​សម្ភាស
ប្រកាស​ការងារ​ឥលូវ​នេះ​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​

គម្រោងពិសេស

ប្រកាស​មួយ​មាន​តម្លៃ
$25

$50 (បញ្ចុះតម្លៃ 50%)

 • ប្រកាសការងារមានសុពលភាពរយៈពេលមួយ​ខែ
 • ទទួល​បាន​ជំនួយ​ផ្នែក​ប្រកាស​ការងារ
 • បេក្ខភាព​ទទួល​បាន​ការ​ហៅ​ទូរសព្ទ​ដោយផ្ទាល់ រំឭក​អំពី​ការ​សម្ភាស
 • រាល់បេក្ខជនដាក់ពាក្យ​សុទ្ធតែ​មាន​​ប្រវត្តិរូប​ការងារ​
ប្រកាសការងារឥលូវ​នេះ

កញ្ចប់ជាវអចិន្តៃ្រយ៍

តម្លៃ​ចាប់ពី
$45/ខែ

$75 (បញ្ចុះតម្លៃ 40%)

 • សមស្រប​ចំពោះ​ស្ថាប័ន​ដែល​ត្រូវការ​បុគ្គលិក​ជា​ទៀងទាត់
 • ប្រកាស​ការងារ​ក្នុង​ចំនួនមាន​​កំណត់​ឬ​ឥតកំណត់​ក្នុង​មួយ​ខែ
 • តម្លៃ​ល្អ និង ងាយ​គ្រប់គ្រង
ជាវ​ជា​កញ្ចប់​ឥលូវ​នេះ