ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ្គលិក និងកម្មករដែលអ្នកត្រូវការ

បងភ័ក្រ​ ​ឯកទេស​ក្នុង​ការ​ជ្រើស​រើស​បុគ្គលិក​/កម្មករ​ដែល​មាន​ជំនាញ​ទាប​

Our Products

គម្រោងធម្មតា

ប្រកាស​មួយ​មាន​តម្លៃ
$15

$25 (បញ្ចុះតម្លៃ 40%)

(ប្រកាសការងារធម្មតាចំនួនមួយដោយឥតគិតថ្លៃរៀងរាល់ខែ)
 • ប្រកាសការងារ​ដំបូង​ដោយ​ឥតគិត​ថ្លៃ​
 • ផ្សព្វផ្សាយ​ការងារ​មាន​រយៈពេល​មួយខែ
 • គ្រប់គ្រង​អ្នក​ដាក់ពាក្យ​តាមរយៈ​ប្រព័ន្ធ​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក
 • បេក្ខភាព​ទទួលបាន​ការ​រំឭក​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​អំពី​ការ​សម្ភាស
Post now for free

គម្រោងពិសេស

ប្រកាស​មួយ​មាន​តម្លៃ
$25

$50 (បញ្ចុះតម្លៃ 50%)

 • ផ្សព្វផ្សាយ​ការងារ​មាន​រយៈពេល​មួយខែ
 • ទទួល​បាន​ជំនួយ​ផ្នែក​ផ្សព្វផ្សាយ​ការងារ
 • បេក្ខភាព​ទទួល​បាន​ការ​ហៅ​ទូរសព្ទ​ដោយផ្ទាល់ រំឭក​អំពី​ការ​សម្ភាស
 • បេក្ខភាព​ទទួល​បាន​ជំនួយ​ផ្នែក​បង្កើត​ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
Post now

កញ្ចប់ជាវអចិន្តៃ្រយ៍

តម្លៃ​ចាប់ពី
$45/ខែ

$75 (បញ្ចុះតម្លៃ 40%)

 • សមស្រប​ចំពោះ​ស្ថាប័ន​ដែល​ត្រូវការ​បុគ្គលិក​ជា​ទៀងទាត់
 • ផ្សព្វផ្សាយ​ឱកាស​ការងារ​កំណត់ ឬ ឥត​កំណត់ ក្នុង​រយៈពេល​មួយខែ
 • តម្លៃ​ល្អ និង ងាយ​គ្រប់គ្រង
ចូល​ជា​សមាជិក​បងភ័ក្រ