ទំនាក់​ទំនង​មក​កាន់​ បងភ័ក្រ​

បងភ័ក្រ មានជំនាញការងារអាចជួយអ្នកទទួលបានការងារ

ហៅមកកាន់ បងភ័ក្រ ពីម៉ោង ៩ព្រឹក​ ដល់ម៉ោង ១២ព្រឹក ឬពីម៉ោង ២ ល្ងាច ដល់ម៉ោង ៥លា្ងច ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ

០៩៦ ៦៩៦ ១១២៩ ឬក៏​ ០៩៧ ៦៦ ៤៦ ២១៥
info@bongpheak.com
ផ្ទះ​លេខ​ ៨​ ផ្លូវ​លេខ​ ៣៥២​ សង្កាត់​ បឹងកេងកង​ ២​ ខ័ណ្ឌ​ ចំការមន​ ក្រុង​ភ្នំ​ពេញ​ កម្ពុជា​