របៀប​ប្រើ​ប្រាស់​បងភ័ក្រ​

បង្កើត​ប្រវត្តិរូប​មួយ​

អ្នក​ចំណាយ​ពេល​ត្រឹម​តែ​ 10នាទី​ ប៉ុន្នោះ​ក្នុង​ការ​បង្កើត​ CV របស់​បងភ័ក្រ​

ធ្វើការ​ស្វែងរក​ការងារ​

ស្វែងរកឱកាសការងារដែលសមនឹងអ្នកបំផុត

​ដាក់​ពាក្យ​សុំ​ការងារ​

អ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំការងារដោយផ្ទាល់តាមរយៈបងភ័ក្រ​

ទទួល​បាន​ការងារ​

ក្រុមរបស់យើងនឹងជួយអ្នករហូតដល់អ្នកទទួលបានការងារ!